Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

ΔΕΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕΗ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5-7 ΩΡΑ 10:00

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΕΗ ..
Σύντροφοι/ισσες, καλησπέρα

Την Τετάρτη 16 Μάη η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την ανάθεση σε νέο εργολάβο των διακοπών ρεύματος στην περιοχή της Αθήνας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αριθμ. ΔΠΑ/ΕΠ-6486/2012
1. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές προς ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου
που αφορά «Αποκοπές και Επαναφορές λόγω χρέους παροχών ηλεκτρικής
ενέργειας» για την Περιοχή Αθήνας.
2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/05/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού που θα
συστήσει ο ΔΕΔΔΗΕ, στα γραφεία της Δ/νσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), στην οδό
Αριστείδου 5-7, 7ος όροφος – Γραφείο 721.
3. Γίνονται δεκτά για υποβολή προσφοράς, με τις προϋποθέσεις της σχετικής
Διακήρυξης, Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Ειδικές
Εταιρίες, Τεχνικά Γραφεία, Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Υπομηχανικοί,
Τεχνολόγοι, κ.λ.π.) που ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού , είναι
κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που προβλέπονται από το Νόμο, διαθέτουν
ανάλογη εμπειρία και πληρούν προϋποθέσεις και όρους του σχετικού σχεδίου
Σύμβασης .
4. Τα σχετικά τεύχη βρίσκονται στην ιστοσελίδα (site) της Επιχείρησης www.dei.gr
(Διακηρύξεις Διαγωνισμών/Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε./Πίνακες Διακηρύξεων Διαγωνισμών ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Πίνακες Λοιπών
Διευθύνσεων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής).
Εναλλακτικά, τα τεύχη διατίθενται αδαπάνως σε ηλεκτρονική μορφή (CD) από τη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αριστείδου 5 –7, Αθήνα, 7ος όροφος, Γραφείο
718) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν, υπογράφοντας σχετική
απόδειξη, το αργότερο μέχρι (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 14/05/2012 κάθε
εργάσιμη ημέρα μεταξύ των ωρών 10.00 έως 13.00.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6. Στο ανωτέρω γραφείο της ΔΠΑ (τηλ.210.3287319) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετικά με το έργο, τη
Διακήρυξη ή το Διαγωνισμό.
Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής
ΣΧΟΛΙΟ: ΤΑ "ΑΛ.ΑΝΥ.Α" ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΑΝΥΠΑΚΟΗ,ΑΝΑΤΡΟΠΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου